ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดเก้าอี้รับแขก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 200) 09 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 189) 09 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ (อ่าน 137) 07 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๗๕ รายการ (อ่าน 218) 31 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 197) 26 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษคำตอบ ๓๐,๐๐๐ ใบ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 227) 24 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ (ต้นเทียน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 211) 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ (ชุดผลิตภัณฑ์หรือของใช้ทางศาสนา) จำนวน ๓ รายการ (อ่าน 220) 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงานจานวน ๑ (อ่าน 178) 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์) จานวน ๙ ร (อ่าน 179) 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่ (อ่าน 193) 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 153) 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 13 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 153) 12 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่งานก่อสร้างฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 195) 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 134) 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (อ่าน 165) 06 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 138) 04 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (จอรับภาพ ขนาด ๑๒๐ นิ้ว ชนิดมอเตอร์ไ (อ่าน 189) 03 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 156) 29 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน (กระดาษปรุ๊ฟโรเนียว A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 141) 29 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์และอะไหล่ประกอบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 155) 29 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้ว (อ่าน 178) 19 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรื้อถอน ติดตั้งอลูมิเนียมห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่ (อ่าน 209) 16 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 187) 16 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 196) 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้อง Resource Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 268) 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบประมวลผล จำนวน ๑ เครื่ (อ่าน 205) 12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 194) 12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 198) 12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ๒ รายการ (อ่าน 183) 06 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สี PVC ขนาดกว้าง ๐.๕๓ เมตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 208) 30 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 207) 28 พ.ค. 61
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart Program จำนวน ๗ รายการ (อ่าน 193) 23 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางรถบัสพัดลมพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่นั (อ่าน 217) 18 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครง backdrop หน้าโค้ง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร พร้อมกระเป๋าเก็บโครง (อ่าน 193) 15 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี แบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน (อ่าน 239) 09 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค (อ่าน 213) 30 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางรถบัสพัดลมพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่นั (อ่าน 218) 30 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามแนวทางการดำเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ (อ่าน 241) 20 เม.ย. 61