ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่ (อ่าน 3) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่ (อ่าน 3) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13) 13 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษคำตอบ ๑๐,๐๐๐ ใบ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 14) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 12) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 14) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 15) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 16) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 14) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ ราย (อ่าน 17) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไขแม่พิมพ์ จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 14) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และสิทธ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้ว (อ่าน 19) 03 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือ จานวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 20) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือ จานวน ๑๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 18) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 14) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จานวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 14) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 20) 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยว (อ่าน 28) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 30) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 24) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 28) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ต (อ่าน 22) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบแก้ไขระบบเครือข่าย และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (อ่าน 27) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) และอุปกรณ์ (อ่าน 25) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบรูป จำนวน ๓ กรอบ (อ่าน 31) 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 23) 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดรายงานผลการสอบแก้ตัว จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 22) 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดรักการอ่าน จำนวน ๒,๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 19) 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดเก้าอี้รับแขก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 09 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 35) 09 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ (อ่าน 29) 07 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๗๕ รายการ (อ่าน 37) 31 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 30) 26 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษคำตอบ ๓๐,๐๐๐ ใบ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 48) 24 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ (ต้นเทียน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 56) 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ (ชุดผลิตภัณฑ์หรือของใช้ทางศาสนา) จำนวน ๓ รายการ (อ่าน 51) 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงานจานวน ๑ (อ่าน 56) 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์) จานวน ๙ ร (อ่าน 54) 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่ (อ่าน 54) 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 49) 18 ก.ค. 61