ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Sma (อ่าน 253) 07 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอยล์ร้อน ขนาด ๑๒๕๐๐ บีทียู พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ (ห้องปกครอง)โดยวิธ (อ่าน 268) 07 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมเพลสเซอร์ ขนาด ๑๕๐๐๐ บีทียู พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ(ห้องทะเบียน)จำน (อ่าน 283) 07 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสพัดลมพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่นั่ง 50 ที่นั่ง จำนวน (อ่าน 323) 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเก่า ขนาด ๒๕๐๐๐ บีทียู ห้องภา (อ่าน 335) 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารเมลามีน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 280) 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 311) 23 ก.พ. 61
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ 123 เครื่อง (อ่าน 329) 22 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (อุปกรณ์ทำความสะอาด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 299) 22 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 123 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 260) 21 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษคำตอบ) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 267) 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(สมุดรายงานผลการสอบแก้ตัว ขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๖๗ นิ้ว) จำนวน ๕ (อ่าน 268) 12 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์(วารสารโรงเรียน)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๐ (อ่าน 275) 12 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 221) 12 ก.พ. 61
(อ่าน 246) 07 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch poe จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 272) 07 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่ง ๔๐ ที่นั่ง จ (อ่าน 276) 29 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม้น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน (อ่าน 273) 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ (อ่าน 263) 22 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รา (อ่าน 311) 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสพัดลมพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่ง ๕๐ ที่นั่ง จำนว (อ่าน 255) 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดกระดานหมากล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 246) 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดอาหารว่าง จานวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 267) 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้ม PVC พิมพ์ตราโรงเรียน ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 267) 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษปรุ๊ฟโรเนียวA๔-๖๐ แกรม) จำนวน ๔๐๐ รี (อ่าน 256) 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 279) 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๗ รายการ (งานแนะแนวการศึกษาฯ) โดยวิ (อ่าน 286) 04 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน318ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 289) 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 274) 27 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะเรียนชนิดนั่งพื้นเรียนกับพื้น (โต๊ะญี่ปุ่น) จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพ (อ่าน 261) 26 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุจำนวน ๑ รายการ (ชั้นวางเอกสารไม้ ๔ ชั้น จำนวน ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจ (อ่าน 297) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุจำนวน ๑ รายการ (ขาตั้งกล้อง ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 292) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 294) 22 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 289) 22 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 305) 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 306) 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ (อ่าน 283) 21 ธ.ค. 60
ยกเลิกประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ (อ่าน 232) 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา(ลูกฟุตซอล) จำนวน ๑๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 249) 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ฟิลเตอร์ และการ์ดควา (อ่าน 227) 19 ธ.ค. 60