ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้รั้วเทียมและสกรูยิงพื้นไม้เทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 280) 02 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้รั้วเทียมและสกรูยิงพื้นไม้เทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 244) 27 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ-หมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลและกระดาษไขแม่พิมพ์ (อ่าน 253) 09 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ-กระดาษปรุ๊ฟโรเนียว-A4-และกระดาษการ์ดขาว (อ่าน 250) 09 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษคำตอบ (อ่าน 258) 09 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อไม้ง่าม ๒รายการ (อ่าน 255) 04 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเชือกเงื่อน (อ่าน 263) 04 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คัน (๓๒) (อ่าน 272) 04 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องฉายมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (อ่าน 270) 22 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรม งานพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล (อ่าน 275) 22 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (อ่าน 245) 20 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ (อ่าน 279) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กิจกรรมวงสตริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 245) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กิจกรรมดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 253) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 27 รายการ (อ่าน 261) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรมพัฒนาสื่อและจัดหาอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ (อ่าน 247) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 8 รายการ (อ่าน 269) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนว (อ่าน 259) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 1 รายการ (อ่าน 274) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 รายการ (อ่าน 232) 19 ก.ย. 60