ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อไม้ง่าม ๒รายการ (อ่าน 189) 04 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเชือกเงื่อน (อ่าน 201) 04 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คัน (๓๒) (อ่าน 209) 04 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องฉายมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (อ่าน 217) 22 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรม งานพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล (อ่าน 224) 22 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (อ่าน 192) 20 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ (อ่าน 214) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กิจกรรมวงสตริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 195) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กิจกรรมดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 200) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 27 รายการ (อ่าน 202) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรมพัฒนาสื่อและจัดหาอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ (อ่าน 198) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 8 รายการ (อ่าน 214) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนว (อ่าน 203) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 1 รายการ (อ่าน 214) 19 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 รายการ (อ่าน 182) 19 ก.ย. 60