ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ “ สติมโต สทา ภททํ ” ความหมาย “คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ”
ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 08 เม.ย. 64
ปรกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 05 เม.ย. 64
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม 05 เม.ย. 64
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 05 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 01 เม.ย. 64
แบบบันทึกแจ้งความประสงค์ขอเรียนออนไลน์ (online) 11 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่5) 05 ก.พ. 64
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน
แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 11 ก.ย. 62
แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 09 ม.ค. 62
ตารางการนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่1/2561 19 มิ.ย. 61
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน 19 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มโครงงาน
แบบฟอร์มบทคัดย่อโครงงาน 17 ส.ค. 60
รูปแบบการเขียนโครงงาน 17 ส.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผลฯ
แบบเสนอขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ 02 พ.ค. 62
โครงการสอน (Course Syllabus) 28 มี.ค. 62
ตารางคำนวนเวลาเรียน 03 ก.ค. 60
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มต้นฉบับข้อสอบ 22 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลดเอกสารระบบงานแผน
โครงการตามแผนกลยุทธ์-ปีงบประมาณ 2566 06 ก.ย. 65
แบบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ(PDF) 06 ก.ย. 65
แบบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ(word) 06 ก.ย. 65
แบบฟอร์มเขียนงาน-ปีงบประมาณ-2564 08 ต.ค. 63
แบบฟอร์มเขียนโครงการ-ปีงบประมาณ-2564 08 ต.ค. 63
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรมในงาน-โครงการ-ปีงบประมาณ-2564 08 ต.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 12 ธ.ค. 60
ฟอร์มวิจัย 5 บท 12 ธ.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
sar bangmodwittaya ปี 2564 24 มิ.ย. 65
sar bangmodwittaya ปี 2563 31 พ.ค. 64
sar bangmodwittaya ปี 2562 19 ส.ค. 63
sar bangmodwittaya ปี 2561 27 มิ.ย. 62
sar bangmodwittaya ปี 2560 05 ก.ค. 61
sar bangmodwittaya ปี 2559 03 ก.ค. 60
นวัตกรรมการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ
รายงานการประเมินโครงการ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC” ของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2564
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดร.วลัยรัตน์ สายสุธนาวิชญ์
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่ม “PLC Tea
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคาร ๑ 12 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 05 พ.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ) 23 มี.ค. 65
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๖ ชุด) 04 มี.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 02 มี.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๕ ชุด) 18 พ.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๙๘ ชุด) 25 มิ.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๔๖ ชุด) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔๖ ชุด ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 จำนวน 129 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 07 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๖ ชุด ห้องคอมพิวเตอร์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๕ ชุด 29 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมระบบฯ 98 ชุด 28 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๖ ชุด (คอม ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษจำนวน ๔ ห้อง 21 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 17 มี.ค. 64
ประกาศราคากลาง
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๑ 13 ก.ย. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๔๖ ชุด 10 พ.ค. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนบางมดวิทยา ฯ 12 เม.ย. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ฯ จำนวน 46 ชุด 04 มี.ค. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เช่าคอมพิวเตอร์ 45 ชุด 18 พ.ย. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ จำนวน ๔๖ ชุด ห้องคอมพิวเตอร์ 3 26 เม.ย. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง 23 มี.ค. 64
ตารางวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2) 22 มี.ค. 64
ประกาศเชิญชวน
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๑ 12 ก.ย. 65
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ชุด 18 พ.ย. 64
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ จำนวน ๔๖ ชุด 21 เม.ย. 64
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 29 มี.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้า่งปรับปรุงห้องเรียนพิเศษจำนวน 4 ห้อง (122 , 123 , 124 และ 125) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ๔ ห้อง (๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔ และ ๑๒๕) 23 มี.ค. 64
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ๔ ห้อง (๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔ และ ๑๒๕) 23 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข เขตแผ่นดินไหว จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 29 ม.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารการเงิน
ปฎิทินปฎิบัติงาน 10 พ.ค. 65
เอกสารล้างหนี้หรือสำรองจ่าย 07 ส.ค. 61
เอกสารการยืมเงิน 07 ส.ค. 61
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
โรงเรียน (634/0) 21 ก.ค. 59
สวัสดีนะเราเอง เธอๆ ชื่ออะไร นามสกุลอะไร สูงเท่าไร หนักกี่โล โสดปร้าาาา (800/6) 21 ก.ค. 59
สวีดัส สวัสดี (649/1) 21 ก.ค. 59
โรงเรียนน่าอยู่ (599/1) 21 ก.ค. 59
ถ้าจบกันไปแล้วจะไปเรียนกันที่ไหนเอ่ยยยยย (640/3) 21 ก.ค. 59
ตอนนี้อยู่ร.ร*** (615/3) 21 ก.ค. 59
ร.ร.บางมด กว้างขวาง (599/2) 21 ก.ค. 59
สวัสดี เรา น้ำฝน น่ะ ม.6/4 (640/3) 21 ก.ค. 59
โรงเรียน (598/1) 21 ก.ค. 59
สบายดีมั้ย (713/2) 21 ก.ค. 59
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ชมรมออนไลน์
ชมรมรักษาดินแดน
ตรวจผลการเรียน
งานแนะแนวการศึกษา
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เอกสารงานปกครอง
คำสั่งโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
สำรวจความสนใจในการศึกษาต่อ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาชีพในฝันของนักเรียน
หมอ
พยาบาล
ครู
ตำรวจ
ทหาร
อื่นๆ
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน