ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ใน เมนู "ดูผลการเรียน" วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการตรวจทานสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) 19 ก.พ. 61
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 15 ก.พ. 61
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค2-60 08 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศ-2560 07 ก.พ. 61
คำสั่งที่ 24/2561 คำสั่งวันตรุษจีน-2560 01 ก.พ. 61
คำสั่งศูนยเครือข่ายสอบ O-NET ม.3 ปี 60 31 ม.ค. 61
คำสั่งเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 31 ม.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มโครงงาน
แบบฟอร์มบทคัดย่อโครงงาน 17 ส.ค. 60
รูปแบบการเขียนโครงงาน 17 ส.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผลฯ
ตารางคำนวนเวลาเรียน 03 ก.ค. 60
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มต้นฉบับข้อสอบ 22 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลดเอกสารระบบงานแผน
แบบฟอร์มสรุปงาน-ช่วงที่-2-ปีงบประมาณ-2560 07 ก.ย. 60
แบบฟอร์มกิจกรรม-ช่วงที่-2-ปีงบประมาณ-2560 07 ก.ย. 60
วิสัยทัศน์-พัธกิจ-เป้าประสงค์-กลยุทธ์ 2561-2563 30 ส.ค. 60
มาตรฐานการศึกษา 30 ส.ค. 60
แบบฟอร์มกิจกรรม-แบบใส่มาตรฐาน 30 ส.ค. 60
แบบเสนอโครงการ 2561 01 ส.ค. 60
แบบเสนอกิจกรรม 2561 01 ส.ค. 60
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 08 มี.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 12 ธ.ค. 60
ฟอร์มวิจัย 5 บท 12 ธ.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
sar bangmodwittaya ปี 2559 03 ก.ค. 60
ภาพกิจกรรม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน318ก 13 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่าคอมพิวเตอร์) 13 ธ.ค. 60
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑ 02 พ.ย. 60
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบลงทุน) 25 ต.ค. 60
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 25 ต.ค. 60
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(สมุดรายงานผลการสอบแก้ตัว ขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๖๗ นิ้ว) จำนวน ๕ 12 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์(วารสารโรงเรียน)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๐ 12 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch poe จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่ง ๔๐ ที่นั่ง จ 29 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม้น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ 22 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ (อาคา 20 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน๓๑๘ก 19 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประ 19 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนก 15 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมฯ(หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) 15 พ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 พ.ย. 60
ประกาศเชิญชวน
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน๓๑๘ก 19 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิช 15 ธ.ค. 60
ข่าวการศึกษา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา OBEC AWARDS สพม.1 ปี2561 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด คอนโดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สภาวิจัยปี60 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
วิจัยการพัฒนาสื่อ ชุด volley ปี2560 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด เกมเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ ปี 2555 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด เครื่องทำน้ำเย็น ปี 2556 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด ฝึกVolley ปี56 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
งานแนะแนวการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ
สำรวจความสนใจในการศึกษาต่อ
คำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาชีพในฝันของนักเรียน
หมอ
พยาบาล
ครู
ตำรวจ
ทหาร
อื่นๆ
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน