ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ
โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
                    โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนพระราม 2 ซอย 28 แยก 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา

ประวัติความเป็นมา
        โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงศรัทธาของชุมชนและความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการกับกรุงเทพมหานครที่จะให้กรมสามัญศึกษา รับดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
        โดยเมื่อปีการศึกษา 2517 เจ้าอาวาสวัดสีสุกในขณะนั้น คือพระครูสุกิจวรวัฒน์ (ชิต ปุสฺโส) ได้ติดต่อ นายหวาด แสงบำรุง และนางสาวจวน แดงแสงส่ง เพื่อขอรับบริจาคที่ดินให้กับวัดสีสุก กรมสามัญศึกษาจึงได้  ขอเช่าที่ดินดังกล่าวจากกรมการศาสนา เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 
ชื่อ “โรงเรียนวัดสีสุกหวาดจวนวิทยา” การสอนในระยะแรก กรมสามัญศึกษามอบให้นายแดง สุขกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการ และได้จัดส่งครูจากโรงเรียนบางประกอกวิทยาคมมาช่วยอีก 3 ท่าน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 ลงนามโดยนายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น
        ในปีการศึกษา 2518 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุชีวิน โสภณพันธ์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยเริ่มมารายงานตัวปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2518 ต่อกรมสามัญศึกษา ได้ออกคำสั่งให้นายเกษียร ภู่กลาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และให้นายสุชีวิน โสภณพันธ์ ไปช่วยราชการที่กองการมัธยมศึกษาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2519 ในวันที่ 8 มกราคม 2524 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสีสุกหวาดจวนวิทยา เป็น “โรงเรียน บางมดวิทยา” ในวันที่ 27 กันยายน 2525 ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนบางมดวิทยา เป็นโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

ผู้บริหารโรงเรียนจากอดีต –ปัจจุบัน

1. นายแดง สุขสกุล                 ครูใหญ่ 
      8 เมษายน 2518 - 4 มิถุนายน 2518
2. นายสุชีวิน โสภณพันธ์           ครูใหญ่ 
      5 มิถุนายน 2518 - 5 กุมภาพันธ์ 2519 
3. นายเกษียร ภู่กลาง               ครูใหญ่ 
      6 กุมภาพันธ์ 2519 - 26 กรกฏาคม 2520 
4. นายสมนึก สุทธิวงค์              ครูใหญ่ 
      22 เมษายน 2520 - 17 พฤษภาคม 2525 
5. นายศิริสุง คาสิทธิ์                ครูใหญ่ 
      18 พฤษภาคม 2525 - 24 ตุลาคม 2534 
6. นายอินทร์ วงค์สมบูรณ์          ผู้อำนวยการ 
      24 ตุลาคม 2534 - 31ตุลาคม 2537 
7. นาย บำรุง จริตงาม              ผู้อำนวยการ 
      8 ตุลาคม 2537 - 13 ตุลาคม 2543 
8. นางวงศ์พรรณ อัจฉริยวนิช      ผู้อำนวยการ 
      14 ตุลาคม 2543 - 14 กันยายน 2546 
9. นายราชวัตร สว่างรักษ์          ผู้อำนวยการ 
      6 พฤศจิกายน 2546 – 9 พฤศจิกายน 2549 
10. นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี      ผู้อำนวยการ 
      14 พฤศจิกายน 2549 – 7 มกราคม 2553
11. นายสง่า บูรณรักษ์             ผู้อำนวยการ 
      11 มกราคม 2553 – 29 กันยายน 2553
12. นายสนั่น ชนันทวารี            ผู้อำนวยการ 
      4 กุมภาพันธ์ 2554 –29 พฤศจิกายน 2555
13. นายบุณยพงค์ โพธิวัฒน์ธนัต   ผู้อำนวยการ 
      30 พฤศจิกายน 2555 – พฤศจิกายน 2561
14. นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการ
      5 พฤศจิกายน 2561- 13 ตุลาคม 2564
15. นายชนินทร์ คะอังกุ            ผู้อำนวยการ
      14 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

 
 
        ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง จำนวน 57 ห้องเรียน อาคารศิลปะ 1 หลัง 2 ห้อง ได้แก่ ห้องดนตรีไทย และห้องดนตรีสากล อาคารเรียนเกษตร 1 หลัง 2ห้อง หอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง สนามหลังคาโดม สนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามแบตมินตัน สนามอเนกประสงค์ ห้องสุขา ชาย –หญิง จำนวน 4 หลัง มีที่พักผ่อนดูหนังสือทั่วบริเวณโรงเรียน ห้องพักนักการภารโรง 1 หลัง 8 ห้อง จำนวน ข้าราชการ 100 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างสำนักงาน 4 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน  รวมทั้งสิ้น 120 คน นักเรียน 2,225 คน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6