ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
ครู คศ.3

นางสาวอทิตยา ศรีน้อย
ครู คศ.3

นางสาวสาธิกา คุตกาล
ครู คศ.1

นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ ตาคำแสง
ครู คศ.1

นางสาวสมัชญา ปินตา
ครู คศ.1

นายกริช เศรษฐธาดา
ครู คศ.1

นายธนาคาร ฝอยทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
ครู คศ.1

นายปรีดา นาครอง
ครู คศ.1

นางสาวปารมี มากจ้อย
ครูผู้ช่วย