กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
ครู คศ.3

นางสาวพิชญาภัคค์ ตั้งจิตสิตเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสาธิกา คุตกาล
ครู คศ.2

นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ ตาคำแสง
ครู คศ.1

นางสาวสมัชญา ปินตา
ครู คศ.1

นายกริช เศรษฐธาดา
ครู คศ.1

นายธนาคาร ฝอยทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
ครู คศ.1

นายปรีดา นาครอง
ครู คศ.1

นางสาวปารมี มากจ้อย
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ แก้วล้อม
ครูผู้ช่วย

กิติยากร ธรรมละเอียด
ครูอัตราจ้าง