ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
ครู คศ.3

นางสาวอทิตยา ศรีน้อย
ครู คศ.2

นางสาวพิชญาภัคค์ ตั้งจิตสิตเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสาธิกา คุตกาล
ครู คศ.1

นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ ตาคำแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมัชญา ปินตา
ครูผู้ช่วย

นายกริช เศรษฐธาดา
ครูผู้ช่วย

นายธนาคาร ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
ครูผู้ช่วย

นายปรีดา นาครอง
ครูผู้ช่วย