ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพุทธิชัย ขวัญทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัลฤดี จัตุกูล
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
ครู คศ.3

นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม
ครู คศ.2

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทวัน งามล้ำ
ครูผู้ช่วย