ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัลฤดี จัตุกูล
ครู คศ.3

นางอินทิรา สิงห์คำมา
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
ครู คศ.3

นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม
ครู คศ.2

นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
ครู คศ.2

นายประพาฬ แก้ววงษา
ครู คศ.2

นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐทิตา รักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
ครูผู้ช่วย

นายรัฐชา รัตนวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายพุทธิชัย ขวัญทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรังสิมา ไกรนรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง