ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพุทธิชัย ขวัญทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
ครู คศ.3

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวนันทวัน งามล้ำ
ครูผู้ช่วย