ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพุทธิชัย ขวัญทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวัลฤดี จัตุกูล
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
ครู คศ.3

นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม
ครู คศ.2

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวนันทวัน งามล้ำ
ครูผู้ช่วย