ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัลฤดี จัตุกูล
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
ครู คศ.3

นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม
ครู คศ.2

นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
ครู คศ.2

นายประพาฬ แก้ววงษา
ครู คศ.2

นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐทิตา รักษา
ครู คศ.1

นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
ครู คศ.1

นายรัฐชา รัตนวรรณ์
ครู คศ.1

นายพุทธิชัย ขวัญทอง
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา ไกรนรา
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
ครูผู้ช่วย

นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทวัน งามล้ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง