ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช ศรีสุขคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริภัทร มั่นเศษฐวิทย์
ครู คศ.3

ดร.วลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
ครู คศ.3

นางธนัญภรณ์ ศรีแสง
ครู คศ.3

นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์
ครู คศ.3

นางสาวเกศกนก วอนเจริญ
ครู คศ.2

นายชยพล น้อยบุญญะ
ครู คศ.1

นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสุพัตรา เชาวน์ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ยาสมร
ครู คศ.1

นายมาณุภพ แย้มบุญชู
ครู คศ.1

นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง
ครู คศ.1

นายเอกชัย ชินะตังกูร
ครู คศ.1

นางสาวโสธยา พลอยมี
ครูผู้ช่วย