ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริภัทร มั่นเศษฐวิทย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ดร.วลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
ครู คศ.3

นางธนัญภรณ์ ศรีแสง
ครู คศ.3

นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์
ครู คศ.2

นางเกตุกนก สุภากรณ์
ครู คศ.1

นายชยพล น้อยบุญญะ
ครู คศ.1

นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสุพัตรา เชาวน์ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช ศรีสุขคำ
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ยาสมร
ครูผู้ช่วย

นายมาณุภพ แย้มบุญชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง
ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย ชินะตังกูร
ครูผู้ช่วย

นางสาวโสธยา พลอยมี
ครูผู้ช่วย