ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวาสนา ปิยะมาดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ครู คศ.3

นายประกิจ นิธิยานันท์
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์
ครู คศ.2

นายอนุชา ศรีลาลัย
ครู คศ.1

นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
ครู คศ.1

นายเรวัติ อิ่มสำราญ
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
ครูผู้ช่วย