ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวาสนา ปิยะมาดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์
ครู คศ.2

นายอนุชา ศรีลาลัย
ครู คศ.1

นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
ครู คศ.1

นายเรวัตร อิ่มสำราญ
ครู คศ.1

นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
ครู คศ.1

นายธนภณ ฉันทวานิช
ครูผู้ช่วย