ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวาสนา ปิยะมาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชา ศรีลาลัย
ครู คศ.1

นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
ครู คศ.1

นายเรวัตร อิ่มสำราญ
ครู คศ.1

นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
ครู คศ.1

นายธนภณ ฉันทวานิช
ครูผู้ช่วย