ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประกิจ นิธิยานันท์
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์
ครู คศ.2

นางวาสนา ปิยะมาดา
ครู คศ.2

นายอนุชา ศรีลาลัย
ครู คศ.1

นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
ครู คศ.1

นายเรวัตร อิ่มสำราญ
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
ครูผู้ช่วย