กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางวาสนา ปิยะมาดา
ครู คศ.3

นายสมชาย ไชยดิษฐ์
ครู คศ.3

นายอนุชา ศรีลาลัย
ครู คศ.1

นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
ครู คศ.1

นายเรวัตร อิ่มสำราญ
ครู คศ.1

นายธนภณ ฉันทวานิช
ครู คศ.1