ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวาสนา ปิยะมาดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์
ครู คศ.2

นายอนุชา ศรีลาลัย
ครู คศ.1

นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
ครู คศ.1

นายเรวัตร อิ่มสำราญ
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
ครูผู้ช่วย

นายธนภณ ฉันทวานิช
ครูผู้ช่วย