ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบรรณารักษ์

นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์น้อย
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย นนทฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง