ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบรรณารักษ์

นางลฎาภา ขันโพชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรีเนตร แก้วเจริญ
ครูผู้ช่วย