นวัตกรรมการเรียนการสอน
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่ม “PLC Tea (อ่าน 244) 04 ก.พ. 64
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในก (อ่าน 22210) 01 มี.ค. 62
สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (ครูชัญญานุช รัตนวิชัย) (อ่าน 213) 03 ส.ค. 61
สื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (BangMod) โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (อ่าน 142) 08 พ.ค. 61
สื่อการเรียนการสอน วิชา photoshop สอนโดยครูชัญญานุช รัตนวิชัย (อ่าน 735) 27 ก.พ. 61
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา OBEC AWARDS สพม.1 ปี2561 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ (อ่าน 1450) 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด คอนโดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สภาวิจัยปี60 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ (อ่าน 1123) 12 ก.พ. 61
วิจัยการพัฒนาสื่อ ชุด volley ปี2560 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ (อ่าน 1159) 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด เกมเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ ปี 2555 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ (อ่าน 1135) 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด เครื่องทำน้ำเย็น ปี 2556 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ (อ่าน 949) 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด ฝึกVolley ปี56 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ (อ่าน 718) 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง หุ่นช่วยสอน เด็กหญิงปัญญเนตร โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ (อ่าน 645) 12 ก.พ. 61
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู (อ่าน 1197) 30 ต.ค. 60
สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (ครูชัญญานุช รัตนวิชัย) (อ่าน 1781) 02 ก.ย. 60