คณะผู้บริหาร

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 094-281-2695
อีเมล์ : kaoungku@gmail.com

นายอุทรณ์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 086-885-2299
อีเมล์ : uthormath@gmail.com

นางสาวศิโรรัตน์ ชัยศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 085-539-5519
อีเมล์ : siroratchinese.13@gmail.com

นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 081-986-1185
อีเมล์ : naphatscout@gmail.com

นางสาวมณฑกาญจน์ ทองคำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล