ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2546 ปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2560 ปริญญาเอก (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2533 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2536 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2539 โรงเรียนราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1 ระดับ 4
พ.ศ. 2542 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1 ระดับ 5
พ.ศ. 2545 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ 2 ระดับ 6
พ.ศ. 2547 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครู อันดับ คศ.2
พ.ศ. 2549 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2551 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2554 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2555 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พ.ศ. 2549 โรงเรียนวัดน้อยในผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)รอบสอง
2 พ.ศ. 2549 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้นามสถานศึกษา“ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ”
3 พ.ศ. 2549 โล่และเกียรติบัตรสนับสนุนพระพุทธศาสนา พุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ
4 พ.ศ. 2549 โล่และเกียรติบัตรสนับสนุนความรู้สู่ประชาชนและจิตอาสาจากศูนย์ประสาน งานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 พ.ศ. 2549 โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด อย.น้อยจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2549
6 พ.ศ. 2551 รองผู้อำนวยการผู้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551
7 พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการผู้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552
8 พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด กลุ่มประเทศเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
9 พ.ศ. 2555 โล่ และเกียรติบัตร ในโครงการ SCHOOL PARTY จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10 พ.ศ. 2555 โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับห้าดาว จากการไฟฟ้านครหลวง
11 พ.ศ. 2556 ได้รับประทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร สภากาชาดไทย
12 พ.ศ. 2556 รับรางวัลถิรไทยแชมป์เปี้ยน โรงเรียนประหยัดพลังงานไฟฟ้า
13 พ.ศ. 2556 เป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตภาคกลางของโครงการประกวด Eco - School Award ปีที่5
14 พ.ศ. 2556 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปีการศึกษา 2556 รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่องอุปกรณ์การฝึกทักษะวอลเลย์บอล
15 พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 มอบโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
16 พ.ศ. 2557 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
17 พ.ศ. 2557 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้อำนวยการดีเด่นประเภทปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยไม่มีวันลา
18 พ.ศ. 2558 ได้รับโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
19 พ.ศ. 2558 รับเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
20 พ.ศ. 2558 รับรางวัลธนาคารความดี “เป็นคนดี ทำความดี มีน้ำใจ” สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
21 พ.ศ. 2558 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ในการปฏิบัติ หน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
22 พ.ศ. 2558 ประเภทผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลาประจำปีการศึกษา 2558
23 พ.ศ. 2559 คณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ ระดับเขตพื้นที่กี่ศึกษา
24 พ.ศ. 2559 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ปี 2559
25 พ.ศ. 2560 เป็นผู้บริหารโรงเรียน เป็น “ผู้นำโรงเรียน 4.0” ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลการศึกษา 2560
26 พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 5