ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวนารีรัตน์ ชีรานนท์
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ สงคราม
ครู คศ.1

นางสาวเกศินี ทองทวี
ครู คศ.1

นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้
ครู คศ.1

นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาววรางคณา จันทร์มณี
ครู คศ.1

นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
ครู คศ.1

นายไพฑูรย์ กลิ่นประยูร
ครูผู้ช่วย