ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี ทองทวี
ครู คศ.1

นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา
ครู คศ.1

นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้
ครู คศ.1

นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาววรางคณา จันทร์มณี
ครู คศ.1

นายไพฑูรย์ กลิ่นประยูร
ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์ บุญทศ
ครูผู้ช่วย