กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยศกร เรืองไพศาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีรภัทร ฟักขาว
ครู คศ.3

นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
ครู คศ.3

นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
ครู คศ.3

นางสุนิสา สายบัว
ครู คศ.3

นายประพาฬ แก้ววงษา
ครู คศ.3

นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง
ครู คศ.3

นางสาวชนัดดา จิตต์สว่าง
ครู คศ.2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
ครู คศ.2

นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
ครู คศ.1

นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา ไกรนรา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ
ครู คศ.1

นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
ครู คศ.1

นางสาววิไล เกิดโมลี
ครู คศ.1

นายศันสนะ เก่งการุณกิจ
ครู คศ.1

นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวเทพนภา สองสา
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย ศรีประไหม
ครู คศ.1

นางสาวนวพร แก้วเปี้ย
ครู คศ.1

นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
ครู คศ.1

นายวรกิตติ์ กำแพงเมือง
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง