ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยศกร เรืองไพศาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจีรภัทร ฟักขาว
ครู คศ.3

นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
ครู คศ.2

นางสุนิสา สายบัว
ครู คศ.2

นางเบญจวรรณ นิลมณี
ครู คศ.1

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
ครู คศ.1

นางสาวภรณ์ทิพย์ คำเพียร
ครู คศ.1

นางสาวอุไรพร ทองคำตอน
ครู คศ.1

นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา รัตนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไล เกิดโมลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร แก้วเปี้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายศันสนะ เก่งการุณกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทพนภา สองสา
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย ศรีประไหม
ครูผู้ช่วย