ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยศกร เรืองไพศาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีรภัทร ฟักขาว
ครู คศ.3

นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
ครู คศ.3

นางสุนิสา สายบัว
ครู คศ.3

นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
ครู คศ.3

นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
ครู คศ.3

นายประพาฬ แก้ววงษา
ครู คศ.2

นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
ครู คศ.1

นางสาวภรณ์ทิพย์ คำเพียร
ครู คศ.1

นางสาวอุไรพร ทองคำตอน
ครู คศ.1

นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐทิตา รักษา
ครู คศ.1

นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
ครู คศ.1

นายรัฐชา รัตนวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา ไกรนรา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา รัตนะ
ครู คศ.1

นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
ครู คศ.1

นางสาววิไล เกิดโมลี
ครู คศ.1

นายศันสนะ เก่งการุณกิจ
ครู คศ.1

นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทพนภา สองสา
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย ศรีประไหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร แก้วเปี้ย
ครูผู้ช่วย

นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง