ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
ครู คศ.3

นายเกริกกุล เลาหะพานิช
ครู คศ.2

นายกฤษ บางศรี
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
ครูผู้ช่วย