กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
ครู คศ.3

นายเกริกกุล เลาหะพานิช
ครู คศ.3

นายกฤษ บางศรี
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
ครู คศ.1

นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
ครู คศ.1

นายกิตติภัค หนังสือ
ครูอัตราจ้าง