ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
ครู คศ.3

นายเกริกกุล เลาหะพานิช
ครู คศ.3

นายกฤษ บางศรี
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
ครูผู้ช่วย

นายมนัส ธัญญากร
ครูอัตราจ้าง