ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
ครู คศ.3

นายเกริกกุล เลาหะพานิช
ครู คศ.2

นายกฤษ บางศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
ครูผู้ช่วย

นายภูเบศ กระแสโสม
ครูอัตราจ้าง