กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤษ บางศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
ครู คศ.3

นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
ครู คศ.3

นายเกริกกุล เลาหะพานิช
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
ครู คศ.1

นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
ครู คศ.1