กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤษ บางศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
ครู คศ.3

นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
ครู คศ.3

นายเกริกกุล เลาหะพานิช
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
ครู คศ.1

นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
ครู คศ.1

ณัฏฐชัย เกิดไกรชัยวัฒน์
ครูผู้ช่วย