ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฉาย สุบงกช
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวดวงกมล กลิ่นดี
ครู คศ.2

นางสาวเทวี ทาเหล็ก
ครู คศ.2

นางกาญจนา ไชยวงษ์
ครู คศ.2

นายอัศวิน ดวงจิตร
ครู คศ.1

นางสาวญาดา คำเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาพร ใจสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรหมพร หนูน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุท อารักษ์
ครูผู้ช่วย

นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
ครูผู้ช่วย