กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวญาดา คำเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฉาย สุบงกช
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
ครู คศ.3

นางกาญจนา ไชยวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวเทวี ทาเหล็ก
ครู คศ.3

นายอัศวิน ดวงจิตร
ครู คศ.2

นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร ใจสมุทร
ครู คศ.1

นางพรหมพร หนูน้อย
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ ทัศนพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท อารักษ์
ครู คศ.1

นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
ครู คศ.1

นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
ครู คศ.1

นางสาวกันต์ชนิสร จงศรีวัฒนพร
ครูผู้ช่วย