ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวญาดา คำเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม
ครู คศ.3

นางฉาย สุบงกช
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
ครู คศ.3

นางกาญจนา ไชยวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวเทวี ทาเหล็ก
ครู คศ.2

นายอัศวิน ดวงจิตร
ครู คศ.1

นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร ใจสมุทร
ครู คศ.1

นางสาวพรหมพร หนูน้อย
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท อารักษ์
ครู คศ.1

นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
ครูผู้ช่วย