กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวญาดา คำเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฉาย สุบงกช
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
ครู คศ.3

นางกาญจนา ไชยวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวเทวี ทาเหล็ก
ครู คศ.3

นายอัศวิน ดวงจิตร
ครู คศ.2

นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร ใจสมุทร
ครู คศ.1

นางพรหมพร หนูน้อย
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท อารักษ์
ครู คศ.1

นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
ครู คศ.1

นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
ครู คศ.1

นายปฏิภาน พรหมรักษ์
พนักงานราชการ