ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงกมล กลิ่นดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม
ครู คศ.3

นางฉาย สุบงกช
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวเทวี ทาเหล็ก
ครู คศ.2

นางกาญจนา ไชยวงษ์
ครู คศ.2

นายอัศวิน ดวงจิตร
ครู คศ.1

นางสาวญาดา คำเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร ใจสมุทร
ครู คศ.1

นางสาวพรหมพร หนูน้อย
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุท อารักษ์
ครูผู้ช่วย

นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
ครูผู้ช่วย