วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวล้ำเทคโนโลยี นำสู่มาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์

ลูกบางมด มีวินัย น้ำใจงาม

 

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมดี โครงงานเด่น นาฏศิลป์ดัง