วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวล้ำเทคโนโลยี นำสู่มาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์

ลูกบางมด มีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

 

เอกลักษณ์

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

 

คติพจน์


"ปรารถนา สารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจง"
 

ค่านิยมหลัก


B.M.W
BEYOND : ก้าวล้ำเทคโนโลยี
MORAL : มีคุณธรรม รับผิดชอบสังคม
WISDOM : เป็นเลิศทางวิชาวิชาการ