ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ผู้นำองค์กรสู่มาตรฐานสากล เปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม ดำรงความเป็นไทย
ใส่ใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี

 

อัตลักษณ์

ลูกบางมด มีวินัย น้ำใจงาม

 

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมดี โครงงานเด่น นาฏศิลป์ดัง