ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง สุขสกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 เมษายน 2518 ถึง 4 มิถุนายน 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชีวัน โสภณพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิถุนายน 2518 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษียร ภู่กลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2519 ถึง 26 กรกฏาคม 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก สุทธิวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 เมษายน 2520 ถึง 17 พฤษภาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ สุงคาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2525 ถึง 24 ตุลาคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทร์ วงศ์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ตุลาคม 2534 ถึง 31ตุลาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง จริตงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2537 ถึง 13 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางวงศ์พรรณ อัจฉริยวนิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ตุลาคม 2543 ถึง 14 กันยายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายราชวัตร สว่างรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2546 – 9พฤศจิกายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน ปี 2549 – 7 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า บูรณรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มกราคม 2553 – 29 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ชนันทวารี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2554 –29 พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผูอำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2561- 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชนินทร์ คะอังกุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน