ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 59 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี 2560
งานแผนงานโรงเรียน
02 มิ.ย. 59 ทัศนศึกษา ศูนย์ภูมิรักษ์
นครนายก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
03 มิ.ย. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
05 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6
4 กลุ่มบริหาร
06 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559
งานอนุรักษ์พลังงานฯ
06 มิ.ย. 59 ประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
06 มิ.ย. 59 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 2/2559
งานห้องสมุด
07 มิ.ย. 59 นำส่งฎีกาประจำเดือน
งานการเงิน
09 มิ.ย. 59 ส่งเค้าโครงโครงงาน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกาษา
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กลุมบริหารงานบุคคล
10 มิ.ย. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
11 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานดนตรีโปงลาง นาฏศิลป์และโขน 11-12 มิถุนายน2559
กลุุ่มสาระฯศิลปะ
13 มิ.ย. 59 ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระฯสุขะศึกษา
13 มิ.ย. 59 กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่
งานห้องสมุด
13 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ลงทะเบียนหนังสือใหม่ 13-30 มิถุนายน 2559
งานห้องสมุด
16 มิ.ย. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
17 มิ.ย. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
20 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อโครงงานห้องเรียน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
21 มิ.ย. 59 เริ่มกิจกรรม English on tuesday
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
21 มิ.ย. 59 เริ่มจัดทำโครงงานห้องเรียน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
22 มิ.ย. 59 กิจกรรม Chinese online
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
23 มิ.ย. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
23 มิ.ย. 59 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
งานแผนงานโรงเรียน
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
งานอนามมัยโรงเรียน/กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
27 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกาษา 2558 27-30 มิถุนายน 2559
งานประกันคุณภาพการศึกษา
27 มิ.ย. 59 ส่งแผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มิ.ย. 59 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียน 1/2559
ครูประจำวิชา
28 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 พบพระ พบธรรม 28-30 มิถุนายน 2559
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
28 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาการงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ค. 59 พิธีทบทวนคำปฏิมญาณและสวนสนามลูกเสือฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 59 บันทึกข้อมูลหนังสือ 1- 29 ก.ค. 2559
งานห้องสมุด
01 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.ค. 59 ถึง 08 ก.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา 4-8 ก.ค. 2559
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
05 ก.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือน กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
07 ก.ค. 59 ถึง 07 มิ.ย. 59 หล่อเทียนพรรษา
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
08 ก.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
08 ก.ค. 59 นำส่งฎีกา
งานการเงิน
08 ก.ค. 59 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 11-15 ก.ค. 2559
งานวัดผลฯ
14 ก.ค. 59 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านค้าเขตจอมทอง 14-15 ก.ค. 2559
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระฯสุขะศึกษา
14 ก.ค. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
16 ก.ค. 59 ประกวดระเบียบแถว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ก.ค. 59 ถวายเทียนพรรษา
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานสาระฯสังคมศึกษา
18 ก.ค. 59 เริ่มกิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ อังกฤษ-จีน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
19 ก.ค. 59 วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 วันหยุดวันเข้าพรรษา
21 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระฯสุขะศึกษา
22 ก.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
25 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 พบพระ พบธรรม 26-28 ก.ค. 2559
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
26 ก.ค. 59 นำนักเรียนแสดงนาฎศิลป์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมเด็จพระ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
26 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 59 ส่งแผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
29 ก.ค. 59 ส่งคะแนนสอบระหว่างภาค/กลางภาค
ครูประจำวิชา
29 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
03 ส.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือน สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารทั่วไป
04 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานห้องเรียนพิเศษ
05 ส.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
06 ส.ค. 59 ถึง 07 ส.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผนและพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2560
กลุ่มแผนงานโรงเรียน
08 ส.ค. 59 นำนักเรียนแสดงนาฏศิลป์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 ส.ค. 59 ส่งเล่มโครงงานห้องเรียน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ส.ค. 59 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
16 ส.ค. 59 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 หลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งานแผนงานโรงเรียน
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2559
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กิจกรรม Chinese Culture Day
การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
กิจกรรมทัศนศึกษามสัปดาห์วิทยาสาสตร์และมเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2559
20 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีไทย
กลุ่มสาระฯศิลปะ
24 ส.ค. 59 จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรี-ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระฯศิลปะ
26 ส.ค. 59 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานแนะแนวการศึกษา
30 ส.ค. 59 ถึง 01 ก.ย. 59 พบพระ พบธรรม 30 ส.ค.-1 ก.ย. 2559
งานแผนงานโรงเรียน
01 ก.ย. 59 ประชุมเตรีมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2
งานแผนงานโรงเรียน
05 ก.ย. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 ประกวดโครงงาน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
06 ก.ย. 59 ถึง 07 ก.ย. 59 วิเคราะห์โครงงาน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
06 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2559

4 กลุ่มบริหารงาน
07 พ.ย. 59 Asean knowledge/สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 (7-30 พ.ย. 59)

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ/ครูประจำวิชา
08 พ.ย. 59 Technology for life

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
09 พ.ย. 59 Art shop /พัฒนาบุคคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กลุ้มสาระฯศิลปะ/กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ
10 พ.ย. 59 student development activies

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 พ.ย. 59 งานสัปห์ดาห้องสมุด

งานห้องสมุด
14 พ.ย. 59 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอย

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 พ.ย. 59 english for everyday life

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
16 พ.ย. 59 วันนี้วิทย์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 กิจกรรม english camp (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-จีน)

smart program
18 พ.ย. 59 exercise for health

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
19 พ.ย. 59 เริ่มกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์

กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ย. 59 สอบธรรมศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
22 พ.ย. 59 Technology for life

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 59 Art shop

กลุ่มสาระฯศิลปะ
24 พ.ย. 59 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งานแหล่งเรียนรู้
25 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดี ร.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 พ.ย. 59 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 พ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ

กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ธ.ค. 59 student development activies

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ธ.ค. 59 exercise for health

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
12 ธ.ค. 59 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
12 ธ.ค. 59 ถึง 15 ธ.ค. 59 เริ่มเรียนซ้ำรายวิชาของภาคเรียนที่ 1/2559

กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ธ.ค. 59 กิจกรรม english for everyday life

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
14 ธ.ค. 59 เดินทางไกลและค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 ธ.ค. 59 Happy Math

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
16 ธ.ค. 59 exercise for health

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
19 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

งานวัดผลฯ
24 ธ.ค. 59 ถึง 25 ธ.ค. 59 สอบ 9 วิชาสามัญ ม.6

งานวัดผลฯ
26 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
26 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ

กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ธ.ค. 59 english for everyday life

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
28 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 sport day

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
28 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมทำบุญ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ม.ค. 60 กิจกรรมรู้รักภาษาไทย

24 ม.ค. 60 english for everyday life

24 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 60 กิจกรรมพบพระพบธรรม

กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ม.ค. 60 กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
26 ม.ค. 60 Happy Math

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
26 ม.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 ม.6

ครูประจำวิชา
27 ม.ค. 60 พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ สนามศุภชลาศัย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 ม.ค. 60 Pre Smart Program Camp

งานการรับนักเรียน
30 ม.ค. 60 Asean knowledge/กิจกรรมการติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ/กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูประจำวิชา
31 ม.ค. 60 Technology for life

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
01 ก.พ. 60 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน/ประชุมครูประจำเดือน/รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารทั่วไป/งานแนะแนวการศึกษา
02 ก.พ. 60 student development activies

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.พ. 60 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6

กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ก.พ. 60 ถึง 05 มี.ค. 60 สอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ก.พ. 60 ถึง 08 ก.พ. 60 กิจกรรมรู้รักภาษาไทย/พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1/สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6

กลุ่มสาระฯภาษาไทย/กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/งานวัดผลฯ
11 พ.ค. 60 ถึง 13 พ.ค. 60 ค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดปัญญานันทาราม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 60 ถึง 17 พ.ค. 60 ค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดพุฒตาล กรุงเทพฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
4 กลุ่มบริหาร
22 พ.ค. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (22 พ.ค. - 16 มิ.ย. 60)
ครูประจำวิชา/งานวัดผลฯ
23 พ.ค. 60 English for everyday life / อบรมโครงงาน ม.ต้น
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
24 พ.ค. 60 วันนี้วิทย์ / อบรมโครงงาน ม.ปลาย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ / กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค. 60 Exercise for health
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
27 พ.ค. 60 ถึง 28 พ.ค. 60 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561
งานแผนงานโรงเรียน
29 พ.ค. 60 ASEAN Knowledge
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
30 พ.ค. 60 Technology for life
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
31 พ.ค. 60 กิจกรรมการงดสูบบุหรี่โลก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 มิ.ย. 60 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน (1-30 มิ.ย.60)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 มิ.ย. 60 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
02 มิ.ย. 60 อบรมนักเรียนแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
03 มิ.ย. 60 ถึง 04 มิ.ย. 60 อบรมผู้นำนักเรียน (3-4 มิ.ย.60)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 มิ.ย. 60 พัฒนาศักยภาพทักษะกีฬานักเรียน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
24 ก.ค. 60 ASEAN Knowledge
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
25 ก.ค. 60 Technology for life
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
26 ก.ค. 60 Art Shop
กลุ่มสาระฯศิลปะ
27 ก.ค. 60 Student Development Activies
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
31 ก.ค. 60 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
01 ส.ค. 60 English for everyday life
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
02 ส.ค. 60 วันนี้วิทย์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
02 ส.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
03 ส.ค. 60 ็Happy math
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
04 ส.ค. 60 ตรวจสุขภาพครู
งานอนามัยโรงเรียน
04 ส.ค. 60 Exercise for health
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
05 ส.ค. 60 ถึง 06 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย
กลุ่มสาระฯศิลปะ
07 ส.ค. 60 ASEAN Knowledge
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
08 ส.ค. 60 ASEAN Activities Day
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
09 ส.ค. 60 Art Shop
กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 ส.ค. 60 Student Development Activies
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 60 English for everyday life
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
16 ส.ค. 60 วันนี้วิทย์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 60 ็Happy math
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
18 ส.ค. 60 ลีลาศสัมพันธ์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
18 ส.ค. 60 ส่งบทคัดย่อโครงงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
งานแผนงานโรงเรียน
21 ส.ค. 60 ถึง 22 ส.ค. 60 คณิตคิดเร็ว
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
22 ส.ค. 60 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 กิจกรรมพบพระพบธรรม
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
22 ส.ค. 60 Technology for life
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ