ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ถังน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :