ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :