ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2540
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :