ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :