ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2544
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :