ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2523
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :