นวัตกรรมการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ
รายงานการประเมินโครงการ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC” ของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดร.วลัยรัตน์ สายสุธนาวิชญ์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่ม “PLC Tea
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในก
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 62
สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (ครูชัญญานุช รัตนวิชัย)
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 61
สื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (BangMod) โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 61
สื่อการเรียนการสอน วิชา photoshop สอนโดยครูชัญญานุช รัตนวิชัย
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 61
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา OBEC AWARDS สพม.1 ปี2561 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด คอนโดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สภาวิจัยปี60 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
วิจัยการพัฒนาสื่อ ชุด volley ปี2560 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด เกมเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ ปี 2555 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด เครื่องทำน้ำเย็น ปี 2556 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการเรียนการสอน ชุด ฝึกVolley ปี56 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง หุ่นช่วยสอน เด็กหญิงปัญญเนตร โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 60
สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (ครูชัญญานุช รัตนวิชัย)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 60