ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"